หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
อ.บางเลน จ.นครปฐม
 
 
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์
 
" ไทรงาม ตำบลแห่งเกษตรกรรมก้าวหน้า การศึกษาดี
มีคุณธรรม จริยธรรม นำพัฒนาอย่างยั่งยืน "
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่
1
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน
    ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานรัฐพิธี
    ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร
    ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนา จริยธรรมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน และศาสนสถาน
    ส่งเสริม สนับสนุน การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว สถานศึกษาและชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่
2
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
    ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ และอุตสาหกรรม SME
    ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
    ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน
 
ยุทธศาสตร์ที่
3
การพัฒนาด้านสังคม
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
    ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข
    ป้องกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
    ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคมและการสวัสดิการ
    การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ด้านการบรรเทาสาธารณภัย
    เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
    การเสริมสร้างความสมานฉันทํในสังคมและความสามัคคี
 
ยุทธศาสตร์ที่
4
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนพลังงานทดแทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    บำรุงรักษาแม่น้ำ ดูคลอง แหล่งน้ำและการป้องกันน้ำท่วมและน้ำเสีย
    การดูแลรักษา พัฒนาพื้นที่สาธารณะ
    พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
    พัฒนา ส่งเสริม พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
    การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
ยุทธศาสตร์ที่
5
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ตามระบอบประชาธิปไตย
    ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างและผู้ช่วยเหลือ อปท.
    ปรับปรุง พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กร
    สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโสยีสารสนเทศ
    ส่งเสริม พัฒนารายได้ และจัดการทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดประโยซน์สูงสุด
    ปรับปรุงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น
    เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
    สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนางาน เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ
 
ยุทธศาสตร์ที่
6
การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ท่อระบายน้ำระบบการกำจัดขยะ
ระบบบำบัดน้ำเสีย และซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
    พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคม
    พัฒนาระบบไฟฟ้า - ประปา
    ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการผังมือง เพื่อป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
    พัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภคบริโภค
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24ชม.
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 โทรศัพท์ : 0-3499-2199 , 0-3499-2201 โทรสาร : 0-3499-2199
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
จำนวนผู้เข้าชม 391,042 เริ่มนับ 13 ธ.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10