Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
การป้องกันการทุจริต
แบบทดสอบความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
ข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ อบต.ไทรงาม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ประจำปี 2564
Responsive image
              เมื่อวันที่  19  เมษายน  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ประจำปี 2564  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

             โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

             1. เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม มีการเรียนรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและสาระสำคัญของกฎหมายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             
             2. เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ลดความผิดพลาดและความเสียหายจากการเข้าใจกกหมาย  ระเบียบ คำสั่ง  หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่คลาดเคลื่อน
           
             3. เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม  มีความเข้าใจตัวบทกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

             4. เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม สามารถบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างสำเร็จและบรรลุเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
         
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564