Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
การป้องกันการทุจริต
แบบทดสอบความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
ข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ อบต.ไทรงาม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
     1. พัฒนา ส่งเสริมระบบการศึกษา และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
     2. เพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
     3. ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น


ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
     1. อบรมฝึกอาชีพ การพัฒนาฝีมือ และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ตลอดจนการค้า การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม โดยการฝึกอาชีพ ส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ การค้า การบริการต่างๆ
     2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ ใช้หลักการมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเอง จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ จัดลานค้าชุมชน โดยสอดแทรกแนวคิด เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในทุกโอกาส
     3. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพื่อบริโภค


ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
     แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
     1. จัดหาบริการพื้นฐานที่จำเป็นแก่การดำเนินชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย
     2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช่นไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น
     3. พัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง ระบบชลประทานเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร
     4. พัฒนาระบบจราจร
     5. จัดทำผังเมือง และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์


ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม
     แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
     1. ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการ และกิจการสาธารณสุข ตลอดจนการสังคมสงเคราะห์ประชาชน
     2. การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของชุมชน ลดอาชญากรรม และการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
     3. ส่งเสริมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางด้านสวัสดิการสังคม / การสังคมสงเคราะห์
     4. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
     แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
     1. ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนึกถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่างๆ
     2. ส่งเสริมและสนับสนุนเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
     3. บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่างๆ การป้องกันน้ำท่วม และการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบกำจัดขยะมูลฝอย
     4. ดูแลรักษาที่สาธารณะ และให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม
     5. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว


ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
     แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
     1. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และเสริมสร้างความรู้ และจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
     2. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง
     3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น การให้ความรู้กับประชาชนในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพ และความรู้ต่างๆ
     4. ส่งเสริมสวัสดิการแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
     5. สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
     6. ปรับปรุงและพัฒนารายได้
     7. พัฒนาการตรวจสอบภายใน


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด/กองคลัง 034-992199 ,  กองช่าง 034-992201
เบอร์แฟกซ์ : 034-992199     อีเมล์ : admin@saingam.go.th 
Powered By 
saingam.go.th