Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
การป้องกันการทุจริต
แบบทดสอบความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
ข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ อบต.ไทรงาม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 
                            วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม

     “ไทรงาม ตำบลแห่งเกษตรกรรมก้าวหน้า การศึกษาดี มีคุณธรรมจริยธรรม นำพัฒนาอย่างยั่งยืน”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม

          เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตำบลไทรงาม  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวางบทบาท
การพัฒนาตำบลไทรงามในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน  รวมทั้ง
สอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของตำบล  เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  ดังนั้นจึง
ได้กำหนดพันธกิจ  ดังนี้

1. การพัฒนาด้านการเกษตรกรรมก้าวหน้าให้เป็นยุค 4.0
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา (อาเซียน 4.0)
3. การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติตนมีคุณธรรมจริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อความโปร่งใส
4. มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านคุณภาพชีวิต  ศักยภาพของคน  ความแข็งแรงของชุมชน  และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด/กองคลัง 034-992199 ,  กองช่าง 034-992201
เบอร์แฟกซ์ : 034-992199     อีเมล์ : admin@saingam.go.th 
Powered By 
saingam.go.th