Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
การป้องกันการทุจริต
แบบทดสอบความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
ข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ อบต.ไทรงาม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม


ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลไทรงาม 
     ตำบลไทรงาม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้  
 
หมู่ที่ 1 

บ้านคลองเจ็ก
 ข้อมูลหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2

บ้านหมู่
 ข้อมูลหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3

บ้านท่าเรือ

 ข้อมูลหมู่บ้าน
หมู่ที่ 4

บ้านตลาดบางไทร
 ข้อมูลหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5

บ้านต้นตาล

 ข้อมูลหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6

บ้านคลองบางไทร
 ข้อมูลหมู่บ้าน
หมู่ที่ 7

บ้านไผ่จรเข้
 ข้อมูลหมู่บ้าน
หมู่ที่ 8

บ้านไผ่สามตำลึง

 ข้อมูลหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9

บ้านคลองคุณพระประชาศรัย
 ข้อมูลหมู่บ้าน
หมู่ที่ 10

บ้านคลองญี่ปุ่น
 ข้อมูลหมู่บ้าน
หมู่ที่ 11

บ้านคลองสอง
 ข้อมูลหมู่บ้าน


 
จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน
 
     ประชากรทั้งสิ้น 5,302 คน  แยกเป็นชาย 2,636 คน  หญิง 2,666 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 148 คน/ตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือน 1,198 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ.2551)

 หมู่ที่ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
1 193 192 385 98
2 192 177 369 88
3 125 130 255 64
4 379 379 758 191
5 143 150 293 77
6 74 93 167 45
7 318 305 623 139
8 325 326 651 172
9 394 382 776 190
10 299 282 581 125
11 191 210 401 94
รวม 5,259 1,283

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ตำบลไทรงาม มีวัด จำนวน 4 แห่ง
   - วัดโพธิ์ฯตั้งอยู่หมู่ที่ 4 มีพระจำนวน 20 รูป
   - วัดไผ่จระเข้ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 มีพระจำนวน 10 รูป เณร 1 รูป
   - วัดไผ่สามตำลึงตั้งอยู่หมู่ที่ 8 มีพระจำนวน 15 รูป
   - วัดเกษตราราม 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 มีพระจำนวน 14 รูป เณร 4 รูป

การศึกษา
มีสถานศึกษาในสังกัด ส.ป.ช.จำนวน 4 แห่ง
- โรงเรียนวัดโพธิ์ หมู่ที่  4 ตำบลไทรงาม
- โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ หมู่ที่  7 ตำบลไทรงาม
- โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง หมู่ที่  8 ตำบลไทรงาม
- โรงเรียนวัดเกษตราราม หมู่ที่ 10 ตำบลไทรงาม
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง (หมู่ที่ 7 ตำบลไทรงาม) 

สาธารณสุข
มีสถานบริการสาธารณสุข        จำนวน 1 แห่ง
- สถานที่ตั้ง สถานีอนามัยตำบลไทรงาม มีเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจชุมชน                  จำนวน 1 แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด/กองคลัง 034-992199 ,  กองช่าง 034-992201
เบอร์แฟกซ์ : 034-992199     อีเมล์ : admin@saingam.go.th 
Powered By 
saingam.go.th