Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการใช้สนามกีฬาต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2563) ตาราง... (30 ก.ย. 3106)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเล... (09 ก.ย. 2564)  
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่ว... (31 มี.ค. 2564)  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (31 มี.ค. 2564)
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 (31 มี.ค. 2564)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 1 และ 2 (เดื... (31 มี.ค. 2564)
รายงานการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม... (31 มี.ค. 2564)
สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม (03 มี.ค. 2564)
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (01 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาหรือเลือกสรร... (01 ก.พ. 2564)
รายงานการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม... (06 ม.ค. 2564)
อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564 (05 ม.ค. 2564)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (05 ม.ค. 2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายหารบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 (04 ม.ค. 2564)
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหา... (08 ธ.ค. 2563)
โครงการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด (12 พ.ย. 2563)
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม วินัยการรักษาวินัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (02 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง การรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการใ... (30 ต.ค. 2563)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan) กำกับ และติดตามประเมิน... (28 ต.ค. 2563)
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการติดตามข้อร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลไทร... (01 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต... (06 ก.ย. 2564)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต... (06 ก.ย. 2564)  
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ทดแทนบ่อเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 3 บ้านท่าเรือ ตำบลไทรงาม (20 ส.ค. 2564)  
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านคลองสอง (30 ก.ค. 2564)
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลไทรงาม (30 ก.ค. 2564)
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านหมู่ ตำบลไทรงาม (18 มิ.ย. 2564)
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านคลองเจ๊ก ตำบลไทรงาม (18 มิ.ย. 2564)
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านไผ่จรเข้ ตำบลไทรงาม (03 พ.ค. 2564)
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านคลองบางไทร ตำบลไทรงาม (03 พ.ค. 2564)
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 ตำบลไทรงาม (30 เม.ย. 2564)
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านไผ่สามตำลึง ตำบลไทรงาม (30 เม.ย. 2564)
โครงการปรังปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านคลองสอง (17 มี.ค. 2564)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลทดแทนบ่อดินที่ชำรุด หมู่ที่ 6 บ้านคลองบางไทร (17 มี.ค. 2564)
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยใช้เสาเข็มไม้เพื่อป้องกันการทรุดตัวของถนน หมู่ที่ 1 ... (17 มี.ค. 2564)
โครงการขุดลอกคลองและวัชพืชคลองตาดำ หมู่ที่ 2 ตำบลไทรงาม (17 มี.ค. 2564)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านตลาดบางไทร (17 มี.ค. 2564)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไผ่สามตำลึง หมู่ที่ 8 (17 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำร... (03 ก.พ. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อ... (28 ม.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายถ... (26 ม.ค. 2564)
Responsive image
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 3... (31 มี.ค. 2564)  
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (31 มี.ค. 2563)  
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (18 มิ.ย. 2562)  
คู่มือ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์ (18 มิ.ย. 2562)
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 (02 ต.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 (02 ต.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (02 ต.ค. 2561)
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน (30 ก.ย. 2560)
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (30 ก.ย. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด/กองคลัง 034-992199 ,  กองช่าง 034-992201
เบอร์แฟกซ์ : 034-992199     อีเมล์ : admin@saingam.go.th 
Powered By 
saingam.go.th
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表