Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน (05 เม.ย. 2561)  
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชารุดและเสื่อมสภาพ (20 พ.ย. 2560)  
ประกาศ เรื่องการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2560 (03 ม.ค. 2560)  
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2559 (12 ต.ค. 2559)
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2559 ของจังหวัด... (01 ต.ค. 2559)
ผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฎิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี... (01 ต.ค. 2559)
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน (01 ต.ค. 2559)
แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน (14 มิ.ย. 2559)
งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 (08 มิ.ย. 2559)
การยื่นแบบชำระภาษีต่างๆ (04 ม.ค. 2559)
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม (21 ธ.ค. 2558)
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม (21 ธ.ค. 2558)
เอกสารประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ (21 ธ.ค. 2558)
เอกสารเผยแพร่เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โด... (21 ธ.ค. 2558)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบ... (21 ธ.ค. 2558)
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (21 ธ.ค. 2558)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ (การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ) (21 ธ.ค. 2558)
ประกาศการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2560 (21 ธ.ค. 2558)
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (21 ธ.ค. 2558)
คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (21 ธ.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลไทรงาม (09 เม.ย. 2561)  
โครงการ ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 ตำบลไทรงาม (09 เม.ย. 2561)  
โครงการ ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 ตำบลไทรงาม (30 มี.ค. 2561)  
โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ตำบลไทรงาม (30 มี.ค. 2561)
โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลไทรงาม (21 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 - 11 ตำบลไทรงาม (21 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 - 5 ตำบลไทรงาม (15 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต.ไทรงาม (15 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 ต.ไทรงาม (09 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ม.11 ต.ไทรง... (19 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 ต.ไทรงา... (19 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 ต.ไทรง... (19 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 ต.ไทรงาม (05 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ต.ไทรงาม (24 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 ต.ไทรงาม (24 ม.ค. 2561)
ตาราง ปปช. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4,5,8 และ9 (15 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางก่อสร้างประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลไทรงาม (14 ก.ย. 2560)
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 และ หมู่ 11 ต.ไทรงาม (24 พ.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 บ้านต้นตาล (15 พ.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 บ้านตลาดบางไทร (15 พ.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด/กองคลัง 034-992199 ,  กองช่าง 034-992201
เบอร์แฟกซ์ : 034-992199     อีเมล์ : admin@saingam.go.th 
Powered By 
saingam.go.th